Στόχοι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για την καταγραφή, χαρτογράφηση και περιορισμό των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου και Λεοντόψαρου στις ελληνικές θάλασσες. Τα είδη αυτά έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, μέσω του Καναλιού του Σουέζ και έχουν αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς σε πολλές περιοχές των Ελληνικών Θαλασσών, ενώ συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι μέθοδοι και τα καινοτόμα εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα μπορούν -με τις κατάλληλες προσαρμογές- να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση και άλλων επικίνδυνων θαλάσσιων εισβολικών ειδών. Στα πλαίσια της μελέτης θα διερευνηθούν και θα χαρτογραφηθούν τα σημαντικά ενδιαιτήματα των δύο ειδών μέσω ενός καινοτόμου διαδικτυακού «εργαλείου» παρακολούθησης των πληθυσμών τους και θα μελετηθούν βιολογικές και αλιευτικές παράμετροι των παραπάνω ειδών. Επίσης θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμα επιλεκτικά εργαλεία που θα στοχεύουν στον περιορισμό των πληθυσμών τους, ενώ θα διερευνηθούν οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης της βιομάζας τους. Θα γίνει επίσης καταγραφή των επιπτώσεων των μελετώμενων ειδών στην αλιεία και το περιβάλλον. Τέλος, θα διαχυθεί νέα σημαντική γνώση, σχετικά με την βιολογία και δυναμική των εισβολικών ειδών, στους εμπλεκόμενους με την αλιεία φορείς, στο ευρύ κοινό και στην επιστημονική κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΙ

 1. Εκτεταμένη συλλογή αλιευτικών δεδομένων από επαγγελματίες αλιείς για τον λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο
 2. Καταγραφή αφθονιών και ρυθμών εξάπλωσης του λεοντόψαρου μέσω τεχνικών υποθαλάσσιας οπτικής παρακολούθησης
 3. Χαρτογράφηση των σημαντικών ενδιαιτημάτων του λαγοκέφαλου και του λεοντόψαρου (π.χ. αναπαραγωγικά πεδία/πεδία ανάπτυξης γόνου) 
 4. Δημιουργία διαδικτυακής WEB/GIS πλατφόρμας για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των ειδών σε ζωντανό χρόνο, ώστε να διευκολύνονται διαχειριστικές παρεμβάσεις. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη σε αλιευτικούς και διαχειριστικούς φορείς μέσω διαδικτύου.
 5. Ανάπτυξη μεθόδου ακριβούς μέτρησης των επιπέδων τετροδοτοξίνης (ΤΤΧ) στους ιστούς του λαγοκέφαλου και διερεύνηση των παραγόντων που τα επηρεάζουν
 6. Μελέτη συμπεριφοράς των δύο ειδών
 7. Ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής τους, με βάση χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του κάθε είδους
 8. Δοκιμή και αξιολόγηση παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των δύο ειδών
 9. Διερεύνηση της εμπορικής αξιοποίησης των ξενικών και εισβολικών ειδών
 10. Ενημέρωση αλιέων και κοινού για τους τρόπους αντιμετώπισης των εισβολικών ειδών
 11. Πραγματοποίηση ημερίδων δημοσιοποίησης των πορισμάτων της μελέτης